MyMeditation.Space

Statut Fundacji Mindful Living

16 marca 2022

Fundacja pod nazwą „Fundacja Mindful Living”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora Monikę Godzińską aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Kędzierskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, w dniu 4 stycznia 2022 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Fundacja ma osobowość prawną.
 • Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 • Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§ 2

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 3

 • Fundacja może ustanawiać honorowe medale, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym lub prawnym, bądź innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji.
 • Zasady przyznawania honorowych medali, odznak, nagród i wyróżnień ustala Zarząd Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i propagowania idei świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia;
 • inicjowanie i wspieranie edukacji o świadomym życiu, rozwoju osobistym oraz ochronie zdrowia;kształcenie oraz wspieranie trenerów uczących świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia;
 • inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych i międzynarodowych wydarzeń o świadomym życiu, rozwoju osobistym i ochronie zdrowia;
 • popularyzowanie nauczycieli i trenerów świadomego życia, rozwoju osobistego oraz dbania o zdrowie;
 • propagowanie i promowanie harmonijnego i świadomego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia;
 • integracja środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • wspieranie działalności oświatowej i edukacyjnej w zakresie medytacji, ochrony zdrowia oraz innych aspektów świadomego życia;
 • kształtowanie wrażliwości i postaw prospołecznych, działalność charytatywna i pomoc społeczna;
 • upowszechnienie kultury fizycznej, jogi i medytacji;
 • kształtowanie postaw ekologicznych, działanie na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrona i promocja zdrowia publicznego rozumianego jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym: w szczególności w aspekcie ochrony przed chorobami cywilizacyjnymi, zdrowia psychicznego i walki z wszelkimi nałogami;
 • poprawa sposobu i stanu żywienia ludności w Polsce oraz aktywności fizycznej poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego, a także racjonalnego sposobu odżywiania się i uprawiania sportów;
 • niesienie pomocy ludziom zmagającym się z problemami zdrowotnymi, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej; w szczególności w zapobieganiu, profilaktyce chorób cywilizacyjnych i różnorodnych uzależnień;
 • prowadzenie własnych ośrodków medytacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

 

§ 5

 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie i współorganizowanie spotkań, medytacji, szkoleń, prelekcji, seminariów, koncertów, festiwali, bankietów, warsztatów oraz innych form promocji  świadomego życia i rozwoju osobistego;
 • organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie świadomego życia i rozwoju osobistego;
 • organizowanie lub prowadzenie miejsc zrzeszających osoby zainteresowane medytacjami i świadomym życiem, rozwojem osobistym;
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej na polu świadomego życia i wspierania zdrowia;
 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami podejmującymi działania podobne do działań Fundacji;
 • skupianie wokół idei Fundacji osób prowadzących medytacje w różnych tradycjach, w szczególności krajowych i zagranicznych dydaktyków, nauczycieli zasad świadomego i zdrowego życia;
 • wspieranie działań osób zrzeszonych wokół Fundacji i realizujących cele Fundacji;
 • organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej w zakresie świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia;
 • inicjowanie, organizowanie, propagowanie różnorodnych form aktywnego współdziałania  środowisk edukacyjnych z obszaru rozwoju osobistego;
 • realizowanie projektów szkoleniowo - edukacyjnych w zakresie świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia;
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się propagowaniem i nauczaniem świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia.

2. Działalność statutowa realizowana zgodnie z ust. 1 powyżej, ma charakter niedochodowy.

 

§ 6

 • Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków oraz bieżących możliwości.
 • Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności. Z funduszu założycielskiego Fundacji na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 9.900,00 (dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych.

 

§ 8

 • Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

 

§ 9

 • Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • grantów, dotacji i subwencji osób prawnych, Unii Europejskiej, administracji publicznej,
 • dochodów ze zbiórek publicznych, przez które rozumie się zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 498 ze zmianami) lub ustawy ją zastępującej,
 • dochodów z majątku Fundacji, to jest z wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 • prowadzonej działalności gospodarczej. 
 • Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

§ 10

 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 • Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
 • W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:
 • artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
 • działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 • drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
 • pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 • działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 • introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 • reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 • wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 • działalność bibliotek (PKD 90.01.A),
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i edukacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 • działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (PKD 93.29.A),
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.29.B),
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.30.Z),
 • działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

 

§ 11

 • Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 roku. 
 • Rachunkowość Fundacji będzie prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

§ 12

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz grantów, dotacji i subwencji mogą zostać użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli ofiarodawców, o ile nie jest ona sprzeczna z celami Fundacji.

 

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

WŁADZE FUNDACJI

§ 14

Władzami Fundacji są: Fundator oraz Zarząd Fundacji.

 

§ 15

 • Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 • W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji, to pełni rolę Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

 

ZARZĄD

§ 16

 • Zarząd Fundacji składa się z od jednej (1) do pięciu (5) osób, powoływanych każdorazowo przez Fundatora na czas nieoznaczony. W przypadku Zarządu wieloosobowego powołuje się Prezesa Zarządu oraz jednego Wiceprezesa Zarządu.
 • Fundator ma prawo zmieniać skład Zarządu w każdym czasie, bez konieczności uzasadnienia zmiany.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu na ręce Fundatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • śmierci Członka Zarządu,
 • odwołania z funkcji Członka Zarządu przez Fundatora bez konieczności uzasadnienia odwołania.
 • Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie w związku z pełnieniem swojej funkcji, za zgodą Fundatora wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 17

 • Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 • Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów prac i budżetów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • zmiana Statutu lub celu Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami.

 

§ 18

 • Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa Zarządu. Dla skuteczności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. O posiedzeniach Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 • Udział w posiedzeniu Zarządu możliwy jest również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość taka musi jednak zostać wskazana w zawiadomieniu o posiedzeniu i zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

 

ZMIANA STATUTU LUB CELU

§ 20

Zmiany Statutu lub celu Fundacji może dokonać Zarząd, przy czym dla swej skuteczności taka zmiana wymaga zgody Fundatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

POŁĄCZNIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 21

 • Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 • Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • Połączenie z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu oraz zgody Fundatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22

 • Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo braku możliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. 
 • Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zarządu Fundacji oraz zgody Fundatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Likwidatorami Fundacji będą osoby powołane przez Fundatora.
 • Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w Statucie. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na które zostanie przeznaczony majątek Fundacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję księgową i dokumentację kadrowo – płacową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określa uchwała Zarządu.

 

§ 24

W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia zastrzeżone na jego rzecz w Statucie przechodzą na osobę wskazaną przez Fundatora, a w przypadku braku wskazania – na spadkobierców Fundatora.

 

§ 25

W skład pierwszego Zarządu Fundacji, Fundator niniejszym powołuje następujące osoby:

 • Urszula Radzińska – Prezes Zarządu Fundacji;
 • Monika Godzińska – Wiceprezes Zarządu Fundacji.